Regulamin Autko.nl

1. Wstęp

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Van1steEigenaar.nI na rzecz Użytkowników usług polegających na zamieszczeniu darmowych oraz odpłatnych ogłoszeń w serwisie Autko.nl.

Warunkiem dostępu do Serwisu Autko.nl jest korzystanie z urządzenia mającego aktywne połączenie do internetu, wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową, wspierającą JavaScript.

2. Terminologia

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają jak następuje:

Operator — firma Van1steEigenaar.nl z siedzibą w Den Haag (ul. ZuiderparkIaan 176, 2574HS Den Haag), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową (Kamer van KoophandeI) pod numerem KvK: 65775570, numer BTW: 267680284B01 z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem info@autko.nI lub telefonicznie +31 (0) 6 43 21 00 73.

Użytkownik — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, która stworzyła konto w trybie przewidzianym w regulaminie.
.
Ogłoszenie — stworzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży , oferowania usług itd., zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Sprzedający — Użytkownik serwisu który dodał Ogłoszenie

Serwis Autko.nl albo Serwis – serwis ogłoszeń motoryzacyjnych pod adresem www.autko.nl prowadzony przez Operatora, Serwis umożliwia zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń

Oferta — towar, lub usługa zaoferowana na terenie Holandii, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Moje Konto – identyfikowana z danym Użytkownikiem, rozpoznawalna za pomocą nazwy Użytkownika, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu ( panel – „Moje konto” );

Pakiet promujący – Zestaw funkcjonalności promujących ogłoszenie nabywany przez Użytkownika po uiszczeniu odpowiedniej opłaty podanej w Cenniku. Zasady zakupu Pakietów Promujących można znaleźć w dalszej części regulaminu.

Regulamin — niniejszy regulamin;

Cennik — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi dodatkowe świadczone w ramach Serwisu Autko.nl, określone w odpowiedniej zakładce na stronie Operatora Autko.nl/cennik.

3. Warunki korzystania z Serwisu

Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika jest równoznaczne z rzeczywistym zamiarem dokonania transakcji której dotyczy Oferta.

Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich.

Na podstronie ogłoszenia widnieje formularz kontaktowy, który umożliwia wszystkim przesłanie wiadomości do Sprzedającego, bez ujawniania adresu e-mail Użytkownika.

Każde ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej oferty Użytkownika.

Ogłoszenia w Serwisie publikowane są na okres 28 dni, po upływie tego terminu Ogłoszenie zostanie zdjęte z listy widocznych ogłoszeń. Przez kolejne 28 dni ogłoszenie będzie widoczne dla Sprzedającego, w archiwum, panel: Moje Konto > Archiwum.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści ( w tym zdjęcia ) i gwarantuje, iż są one zgodne z stanem rzeczywistym, prawem, oraz ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu, oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

Treść Ogłoszenia musi w jasny i klarowny sposób nawiązywać do Oferty, dokładnie i rzetelnie ją opisywać. Nie może wprowadzać odbiorcy w błąd, w szczególności w kwestiach jego stanu, jakości, pochodzenia czy marki.

Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle w innych mediach, w tym calu nawiązuje współpracę z partnerami.

Użytkownik wyraża zgodę na emisję Ogłoszenia w Serwisie, zgadza się przy tym jednocześnie na równoległą jego publikację, oraz publikację elementów Ogłoszenia ( w tym zdjęć w nim zawartych ) u partnerów Operatora.

W przypadku emisji tylko części Ogłoszenia, nie zostaną ujawnione dane kontaktowe, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z kompletnym ogłoszeniem ( np. przez umieszczenie linku do ogłoszenia w Serwisie ). Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest nieodpłatna, oraz służy pozyskaniu jak największej liczby wyświetleń Ogłoszenia.

Operator chroni dane osobowe Użytkownika zgodnie z polityką prywatności określoną w Regulaminie.

4. Ogłoszenia oraz Konto Użytkownika

Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu i założenia Konta.

Po rejestracji Użytkownika, na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z linkiem umożliwiającym aktywację Użytkownika. Użytkownik który nie aktywuje swojego konta, nie będzie miał możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Użytkownik ma wgląd we wszystkie opublikowane przez siebie ogłoszenia, możliwość ich edycji, oraz wypromowania poprzez Pakiet Promujący.

Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

Zabronione jest rejestrowanie kilku kont użytkownika dla jednej osoby, Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego ( własnego ) konta użytkownika.
Zabronione jest rejestrowania Użytkownika na tymczasowy adres e-mail.

Świadczenie usług przez Operatora, na rzecz Użytkownika, w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w Serwisie, i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. Operacja ta jest możliwa po zalogowaniu się na swoje konto, w panelu: Moje Konto > Usuń Konto.

5. Zamieszczanie i modyfikacja Ogłoszeń

Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Autko.nl wymaga:
posiadania aktywnego konta Użytkownika w Serwisie
wypełnienie formularza dodania ogłoszenia, dostępnego na stronach Serwisu, ( przynajmniej pola wymagane )
dodania przynajmniej jednego zdjęcia przedstawiającą Ofertę, obsługiwane formaty zdjęć to: .png oraz .jpg, zdjęcia te zostaną przetworzone przez Serwis w celu ich optymalizacji do wyświetlania na stronie internetowej
dokonanie aktywacji Ogłoszenia, w przypadku darmowego Ogłoszenia jest ono aktywowane od razu po wybraniu i zatwierdzeniu rodzaju ogłoszenia, natomiast w przypadku Ogłoszenia z Pakietem Promującym, po dokonaniu płatności ( w pełnej należnej kwocie ) poprzez system PayPal, bądź iDeal.

Czas publikacji ogłoszenia w Serwisie wynosi 28 dni, po upływie tego czasu ogłoszenie zostanie przeniesione do archiwum, gdzie Sprzedający będzie miał wgląd w ogłoszenie przez kolejne 28 dni, po upływie tego czasu Ogłoszenie ( wraz z wszystkimi informacjami oraz plikami w nim zawartymi ) zostanie bezpowrotnie usunięte.

Na chwilę obecną ogłoszenia mogą być dodawane wyłącznie w języku polskim.

W treści Ogłoszenia, jego zdjęciach oraz opisie Użytkownikowi zabrania się umieszczania adresów e-mail, nr telefonów, nr komunikatorów internetowych.. Powyższe informacje powinny być zamieszczane wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Operator zastrzega, iż Ogłoszenia które będą zawierały nieodpowiednie dane zostaną usunięte z Serwisu.

Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim bądź w żaden sposób nie związanych z rynkiem usług motoryzacyjnych.

W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edycji treści ogłoszenia oraz niektórych jego parametrów ( z wyłączeniem kategorii, oraz wcześniej podanych danych technicznych towaru ), usunąć ogłoszenie oraz wykupić Pakiet Promujący.

Aktywacja Pakietu Promującego następuje niezwłocznie po uiszczeniu opłaty poprzez system PayPal, bądź iDeal.

Jeśli z przyczyn natury technicznej, bądź innych, niemożliwych do przewidzenia, ogłoszenie nie zostanie opublikowane w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania Potwierdzenia Zamówienia Użytkownik powinien skontaktować się z działem Wsparcia Klienta, podając tytuł Ogłoszenia oraz adres e-mail, który był użyty do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie Autko.nl.

6. Zasady funkcjonowania Pakietów Promujących w Serwisie Autko.nl

Ogłoszenia Wyróżnione – to Ogłoszenia w serwisie Autko.nl, które przez kilka do kilkudziesięciu dni ( w zależności od wybranego pakietu ) są wyróżnione na tle innych Ogłoszeń pozycją na początku listy, oraz elementami graficznymi zwiększając ich atrakcyjność. O ile zamieszczanie Ogłoszeń na Autko.nl jest bezpłatne, wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie, cennik do znalezienia w Serwisie pod adresem Autko.nl/cennink.

Super Oferta – to ogłoszenie w serwisie Autko.nl, które przez kilka dni ( w zależności os wybranego pakietu ) są emitowane rotacyjnie na stronie głównej w formie jednego dużego ogłoszenia oraz czterech mniejszych poniżej. O ile zamieszczanie Ogłoszeń na Autko.nl jest bezpłatne, Super oferta podlega opłacie, cennik do znalezienia w Serwisie pod adresem Autko.nl/cennink

Pakiet Promujący-jest to pakiet składający się z samego wyróżnienia lub wyróżnienia z super ofertą. Pakiety posiadają różny czas wyróżnienia i Super oferty, różnią się kwotą.

Potwierdzenie Zamówienia – to komunikat wyświetlany przez system płatności elektronicznych współpracujący z Serwisem, potwierdzający dokonanie zakupu pakietu promującego ogłoszenia,a zatem równocześnie jego aktywacji w Serwisie.

Po dokonaniu zakupu pakietu promującego serwis wysyła potwierdzenie mailowe, wraz z Potwierdzeniem Zamówienia, które jest jednym z dowodów zapłaty za pakiet promujący w serwisie Autko.nl.

Wysokość opłat za pakiet promujący można sprawdzić na stronie Autko.nl/cennik.
Wysokość opłat może ulec zmianie, w celu zapewnienia rzetelnych efektów promowania ogłoszeń.

Do każdej płatności wystawiane są faktury BTW na dane podane w trakcie rejestracji użytkownika.
Faktury można znaleźć na podstronie moje konto > zamówienia.

W przypadku dezaktywacji lub usunięcia ogłoszenia, objętego pakietem promującym, przed czasem wygaśnięcia pakietu, jego ponowna reaktywacja nie będzie możliwa. Za niewykorzystane dni/godziny nie będzie zwracana pobrana opłata.

Okres trwania pakietu promującego liczy się od momentu jego aktywacji, oraz jego czas trwania jest zależny od wybranego pakietu promującego.

7. Zasady odpowiedzialności własnej

Operator umożliwia Użytkownikowi umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Autko.nl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem niżej wymienionych postanowień.

Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Ogłoszenie nie może zawierać treści pornograficznych.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.

Operator nie posiada odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i zgodność ze stanem faktycznym oraz informacji podawanych przez Użytkowników, a także ich zdolność do realizacji transakcji.
Za naruszenie Regulaminu będą uznawane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, publikacja Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysyłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę przez kupującego.

Powyższe działania mogą za skutkować podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.

Operator ma prawo usunąć Ogłoszenie, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawarte są w nim treści:
powszechnie uznane za obraźliwe bądź dyskryminujące,
świadczące o czynach nieuczciwej konkurencji,
szargające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
szkodzące dobremu image lub renomie Operatora lub jego partnerów,
wprowadzające w błąd.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
brak zainteresowania ofertą z Ogłoszenia,
realizację zobowiązań Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotów Ogłoszenia,
działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub sytuacji niezależnych od Operatora,
składane przez Użytkownika obietnice bądź oświadczenia drugiej stronie transakcji,
usunięcie Ogłoszenia emitowanego u partnerów, o których mowa w tym Regulaminie, w wyniku jego niezgodności z zasadami zamieszczania Ogłoszeń u danego partnera.

Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeżeli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do popełnienia przestępstwa, bądź działań zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Podobnie w przypadku, w którym Ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię Operatora lub w inny sposób wyrządza szkodę Operatorowi.

8. Reklamacja – zasady i postępowanie

Użytkownik może zgłaszać zażalenie dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna ulec zakończeniu.

Reklamację można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@autko.nl.

Reklamacja musi być przesłane z adres e-mail do którego jest przypisane konto Użytkownika, oraz zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na zidentyfikowanie Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składanym zażaleniem.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji może zwrócić się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail przypisany do konta.

9. Podsumowanie

Regulamin jest dostępny w Serwisie Autko.nl.

Operator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

O zmianie zobowiązany jest poinformować na ramach Serwisu, zmiany te wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Operatora, nie wcześniej jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji w Serwisie.

Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą wykonywane na dotychczasowych warunkach, natomiast wszystkie usługi zlecone po dniu wejścia w życie nowych zasad będą wykonywane według nowych postanowień Regulaminu.

O ile aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na zasadach określonych w Regulaminie, jest prawo Holenderskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Autko.nl będą rozstrzygane przez właściwe Holenderskie instytucje.

Ogłoszenia niezgodne z prawem lub zasadami regulaminu, a w szczególności: dodane w niewłaściwej kategorii, podobne, zduplikowane, wielokrotnie powtórzone (spam), uznane za obraźliwe, wulgarne, zawierające treści pornograficzne, będące próbą oszustwa, lub naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana na konto użytkownika.

Podstawą zwrotu opłaty na konto bankowe jest złożenie przez Użytkownika pełnej, prawidłowej i uzasadnionej reklamacji dotyczącej usunięcia Ogłoszenia przez Operatora.

Z zastrzeżeniem zdania poprzedniego w przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte po jego zamieszczeniu w Serwisie, Użytkownik zostaje obciążony obowiązkiem uiszczenia opłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.

Załączniki:
Polityka prywatności
Polityka cookies